Services

خدمات پزشکی و پرستاری

4

نوار قلب در منزل

5

نمونه گیری آزمایشات

8

فیزیوتراپی در منزل

9

مراقبت از سالمند و بیمار در منزل و بیمارستان

10

مشاوره ، خرید و فروش تجهیزات پزشکی