خدمات امدادسلامت

ویزیت پزشک در منزل
سرم دزمانی در منزل
مراقبت از سالمند وبیمار
کنترل علائم حیاتی در منزل